MIA Vidare

Vårt delprojekt vände sig till personer som hade kontakt med flera myndigheter och behövde ett samordnat stöd för att närma sig ett arbete eller studier. Deltagarna var invånare i Sundbybergs stad eller i Upplands-Bro kommun i åldern 16-64 år.

MIA Vidare var ett projekt som finansierades av Europeiska socialfonden mellan juni 2020-december 2022.

Vad handlade projektet om?

Vi använde oss av myndighetsgemensamma team som ingång till projektet, vilket gav nya vägar till stöd för våra deltagare. Det fanns case managers som arbetade med metoden Case management där deltagarna erbjöds individuellt stöd. Vi hade också SE-handledare som arbetade med metoden Supported employment, vilka gav individuellt stöd i att finna, få och behålla ett arbete. Med anpassat stöd erbjöds våra deltagare arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

Teamen arbetade med jämställda, icke diskriminerande och tillgängliga metoder och arbetssätt. Stödet utgick från deltagarnas behov och förutsättningar.

Deltagandet var frivilligt och byggde på att deltagaren ville förändra sin situation.

Framgångsfaktorer

  • Bra kartläggning tillsammans med deltagare och våra myndighetsgemensamma team klargjorde möjligheter och hinder liksom behov av stöd och insatser.

  • Genom delaktighet och en tro på att deltagaren kommer att lyckas främjades egenmakt.

  • Genom ett gott bemötande fick vi personer som kände tillit.

  • Många gjorde stegförflyttningar (utöver de som började arbeta eller studera)

Vad hände sedan?

Arbetet i våra myndighetsgemensamma team (MGT) lever vidare.

Från att ha startat med ett MGT i Sundbybergs stad har nu även Upplands-Bro kommun och Järfälla kommun sådana team. Fler personer med behov av stöd har tillgång till ett MGT.

Sammantaget träffade vi 104 deltagare. Av dessa började 38 procent att arbete eller studera. Andra gjorde en stegförflyttning och fick vidare stöd av kommunen eller Arbetsförmedlingen eller vården.

Implementering

Myndighetsgemensamma team implementerades och utökades till tre MGT.

Två kvinnor framför en grön växt

Erfarenheter

Arbete med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden måste få ta sin tid.

Tidigt etablerande av processer och struktur i projekt skapar goda förutsättningar till samverkan.

Tidiga och många informationsmöten/dialoger sprider information om de möjligheter som projektet kan ge.

The story of MIA

Människor som har behov av stöd kan hamna i långvarigt bidragsberoende när det brister i samordning, vilket gör att de inte blir självförsörjande.

Skip to content