Vi värnar om
din personliga integritet!

Integritets- och personuppgiftspolicy
Samordningsförbundet Samsund

Här beskriver vi hur dina personuppgifter behandlas. Samordningsförbundet Samsund följer dataskyddsförordningen (GDPR) vid hantering av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Samordningsförbundet Samsund, organisationsnummer 222000-3251 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter vilket innebär att vi ansvarar för att behandla dina personuppgifter på rätt sätt.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt handlar om dig. Det kan vara ditt namn, personnummer, foton, ljudupptagningar eller något annat som kan sammankopplas med dig.

Alla typer av åtgärder som vi gör med dina uppgifter är behandling av personuppgifter. Det kan till exempel vara att uppgifterna samlas in, registreras i datasystem, organiseras i register, struktureras eller sammanställs, lagras på våra dataservrar eller i pärmar och mappar. GDPR omfattar alla former av behandling av personuppgifter.

I de flesta fall behandlar vi personuppgifter som du själv valt att tillhandahålla oss med. I vissa fall kan vi inhämta personuppgifter från annan än direkt från dig, till exempel från den organisation eller det företag som du representerar om organisationen ska ingå eller har ingått ett avtal med oss, om du sitter i styrelse, beredningsgrupp, är medlemsrepresentant eller är revisor åt Samordningsförbundet Samsund. Vissa uppgifter rörande din användning av vår hemsida inhämtas också automatiskt.

Vi säljer eller delar inte dina personuppgifter till eller med tredje part, såvida inte sådan delning eller överföring framgår av integritetspolicyn. Nedan hittar du mer detaljerad information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och varför, allt beroende på vilken relation du har till oss.

Vi har kontaktlistor för att förenkla administration och kommunikation. Vi behandlar dina kontaktuppgifter med allmänt intresse som rättslig grund.

Vi använder dina kontaktuppgifter för administration och uppföljning av våra event som konferenser, seminarier, workshops mm. Vi behandlar dina kontaktuppgifter med avtal som rättslig grund. Vi tar ibland bilder vid våra event där deltagare kan förekomma med allmänt intresse som rättslig grund.

Vi använder dina personuppgifter för att informera om vår verksamhet. Vi behandlar kontaktuppgifter och bilder med allmänt intresse som rättslig grund.

Vi använder dina personuppgifter för kommunikation och statistiska ändamål. Vi behandlar dina kontaktuppgifter och bild med allmänt intresse som rättslig grund.

Vi lämnar ut dina personuppgifter till följande mottagare:

  • Projektmedlemmar (samarbeten mellan förbundet och andra aktörer i gemensamma insatser eller projekt)

  • Personuppgiftsbiträden som behandlar dina personuppgifter enligt våra instruktioner.

En del uppgifter publiceras på vår hemsida eller i sociala media, de uppgifterna finns tillgängliga för alla som besöker dessa digitala kanaler.

Samordningsförbundet är en offentlig myndighet som innebär att vi faller under offentlighetsprincipen. Det innebär att vi kan komma att, efter sekretessprövning, lämna ut dina personuppgifter till den som gör en begäran av allmänna handlingar.

De uppgifter som vi publicerar på vår hemsida eller på sociala media är tillgängliga världen över och därför kan överföring utanför EU ske.

Vi är en offentlig myndighet som faller under bland annat Arkivlagen. Det innebär att vi gallrar, arkiverar och raderar uppgifter enligt vår dokumenthanteringsplan. Handlingar som är av ringa betydelse gallras regelbundet.

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta vårt dataskyddsombud. Dina lagstadgade rättigheter som registrerad kan du läsa mer om på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida https://www.imy.se/.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att begära att behandlingen begränsas. Du kan avregistrera dig från fortsatta utskick som rör inbjudningar till möten och seminarier, nyhetsbrev etc. genom att anmäla detta till oss. Det kan du göra genom att maila till oss info@samsund.se

Rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett registerutdrag över vilka uppgifter som behandlas.

Rätt att begära rättelse

Du har rätt att få felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättade.

Rätt till radering av uppgifter

Du kan i vissa fall få dina personuppgifter raderade. När dina uppgifter behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag eller framgår av en allmän handling har vi ingen möjlighet att radera uppgifterna.

Rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett registerutdrag över vilka uppgifter som behandlas.

Rätt till dataportabilitet

Du har under vissa förutsättningar rätt att få en kopia i ett strukturerat format på de uppgifter som rör dig och få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Skillnaden från rätten till registerutdrag är att detta omfattar endast de uppgifter du själv tillhandahållit oss. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är teknisk möjlig och kan ske automatiserat.

Rätt att återkalla samtycke

Om någon behandling grundar sig på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallelsen får dock ingen effekt på den behandling som skett innan återkallelsen ägde rum.

Rätt att lämna klagomål

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter och Dataskyddsombud

Kontakta i första hand Samordningsförbundet Samsunds Förbundschef Annica Falk för att rätta eller justera felaktigheter som uppkommit. Eller för att begära ut dina personuppgifter.

Om du har frågor och synpunkter kring vår hantering av personuppgifter kan du kontakta vårt Dataskyddsombud, Magnus von Schenk, Samordningsförbundet Blekinge län.

Om du inte är nöjd med Samordningsförbundets hantering av dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet av GDPR.

Skip to content