Samordningsförbundet Sundbybergs stad

Den 12 oktober invigdes  Samordningsförbundet Sundbybergs stad i Allaktivitetshuset, Sundbyberg. Här jobbar förbundschef Catarina Örtengren, och  ekonom Temesgen Sibhatu Woldemichael

När myndigheter kombinerar sina resurser och sitt kunnande, kan de på ett kraftfullt sätt verka för individer som behöver ett samordnat stöd för inkludering på arbetsmarknaden. Målet är egen försörjning och bättre livskvalitet! Finansiell samordning i samordningsförbund är en unik verksamhet som lönar sig för både människor och samhälle. Läs mer på www.finsam.se


Stödja myndigheternas samverkansarbete

Förbundet skall stödja Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Stockholm och Sundbybergs stad i samverkansarbete med arbetslivsinriktad rehabilitering i Sundbybergs stad, genom att kunna finansiera individinsatser och strukturella insatser.

Gemensam plattform - myndighetsgemensamt team
Förbundet ska ta fram förslag på gemensam plattform där myndigheterna tillsammans ska arbetar med att kartlägga och identifierar behov och utveckla samordning av insatser inom arbetslivsinriktad rehabilitering för individer.

Kartläggning - insatskatalog
Förbundet ska kartlägga vilka insatser som redan finns för målgruppen och sammanställa detta i en insatskatalog tillgänglig för både tjänstemän och individer.

Omvärldsbevakning och samarbete civilsamhället och arbetsgivare
Förbundet ska omvärldsbevaka och skapa förutsättningar för samarbeten med arbetsgivare och andra aktörer i civilsamhället

  • inom området, arbetslivsinriktad rehabilitering
Catarina Örtengren, förbundschef

Har lång erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering, samverkan, chefsskap, företagande och myndighetsarbete.

Viktiga komponenter i ett framgångsrikt samverkansarbete är långsiktighet, kunskap, öppenhet, tilltro till möjligheter och förmågor ochallas lika värde.

Förbundets viktigaste styrdokument

….. läs mer under fliken styrdokument>>

Företagssamarbeten

CSR och Inkludering 
Samarbete
Dialog och samtal; Runda bordssamtal, Lunchmöten, Frukostmöten

 

Det här är CSR

CSR är en förkortning av "Corporate Social Responsibility" som på svenska kan översättas »Företagens ansvarstagande i samhället«. CSR omfattar det miljömässiga, etiska och sociala ansvaret. Det finns mer än en definition av CSR. Den mest etablerade är den som ges i eu-kommissionens vitbok 2002:
»Ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna, utöver vad lagen föreskriver.
«Man kan säga att ansvarstagandet omfattar följande områden i ett modernt företag:
❋Ekonomi – Lönsamhet på lång sikt
❋Miljö – Klimatpåverkan, Biologisk mångfald, Gifter
❋Socialt – Samhällspåverkan, Produktansvar
❋Etiskt – Arbetsförhållanden, Mänskliga rättigheter

Det här är inkludering

En pågående demokratisk process som visar på alla människors rättigheter, lika värde och som ständigt söker efter bättre sätt att tillvarata mångfald och olikheter för att få ett samhälle att växa och finnas till för alla.
Där individer bedöms utifrån sin kompetens, kompetens tas tillvara vilket ökar möjligheterna till innovation och tillväxt

Samordningsförbundet Sundbybergs stads
företagssamarbete

Samordningsförbundet har i samverkan med Arbetsförmedlingen och Sundbybergs stad startat ett arbete med att kartlägga Sundbybergs stads arbetsgivare som är intresserade av att veta mer kring möjligheterna inom området arbetslivsinriktad rehabilitering.

Av ca 2000 arbetsgivare som fick frågan uppgav 43% att man ville veta mer om vilka möjligheter, vilka kompetenser, vilka samarbeten osv som finns eller är genomförbara i en framtida samverkan.

Vi har också fått uppdraget att sprida information och kunskap om inkludering, CSR och "dolda talanger" genom DUA lokala jobbspår
läs mer här om.....DUA lokala jobbspår>>


Vill du veta mer?
Under 2020 kommer förbundet tillsammans med parterna bjuda in till fler företagsträffar och samtal i olika former, är du som företagare intresserad av att delta kontakta:
Catarina Örtengren, Förbundschef Samordningsförbundet Sundbybergs stad eller 
Samantha Raki Begum, Business Development Officer, Sundbybergs stadFrukostmöte 2020

11 mars - utfall av statsbidrag DUA 2018:3 - företagsträffar
Redovisades utfallet av det uppdrag förbundet haft under 2019 utifrån statsbidrag 2018:3 inom DUA-uppdraget. Ett av utfallen som presenterades var det företag som utvecklat ett program för individer med "dolda kompetenser" inom IT - Fast track där förbundet stöttat med rådgivning.
Läs mer i nyhetsbrev 1 2020>>

Läs mer om Fast Track här >>Lunchmöte 2019

20 november - Tillväxt genom inkludering och CSR - hur hittar jag dolda talanger till mitt företag?
AMBEA AB, Winston&Elle AB samt Ignition Research AB berättade på vårt frukostmöte om hur de strukturerat och långsiktigt arbetar med inkludering för att hitta dolda talanger och skapa nya vägar till rekrytering för att klara framtida kompetensbehov och bli attraktiva arbetsgivare.
Företagen är också goda förebilder för samhällsengagemang och samhällelig växt och inkludering i ett samhälle för alla.
 
Se inbjudan här>>Runda bordsamtal 2019

28 mars genomfördes de första rundabordssamtalen med inbjudna företagare, inom IT och restaurang. Företag som Ignition Research AB samt NSP Holding AB fanns med på mötet och berättade om de samverkansdialoger som förs med  Samordningsförbundets parter för att hitta dold kompetens och arbetskraft  inom "nya" målgrupper. 
Med på mötet fanns också delegationen för unga till arbete och Sundbybergs stads näringslivsutvecklare.


Frukostmöte 2019

8 maj genomfördes ett  frukostmöte inom ramen för strukturellt arbete med att skapa dialog om arbetslivsinriktad rehabilitering och öka kunskaper om möjligheterna att bygga former för långsiktig samverkan mellan myndigheter och näringsliv. 
Mötet hölls på The Public och ca 50 deltagare från näringslivet i Sundbybergs stad, myndigheter och civilsamhällets aktörer medverkade under temat "Hållbar rekrytering".
Samordningsförbundet i samverkan med Sundbybergs stad

Business Hacks

19 september deltog förbundet i Business Hacks i Bankhus 90 i Sundbyberg. Förbundet i samverkan med Sundbybergs stad informerade företagare om inkludering genom CSR och dolda talanger. Många trevliga företagare passade på att få information och Sundbybergs stad, Järfälla kommun och Solna stad fanns bland utställarna och bidrog med öppenhet och tillgänglighet för alla. Ett antal föreläsningar genomfördes  av hög kvalitet och företagarna fick träffa en av Sveriges främsta entreprenörer – Jessica Löfström – och "landets kommunikationsexpert nummer 1" – Svante Randlert. Givande och tankeväckande föreläsningar.
Se bilder nedan från eventet.

 

 

Externa rapporter

 

 
Folkhälsorapport 2019 - Region Stockholm

 

Utvärdering av Inspektionen för socialförsäkringen


ISF utvärderar samordningsförbundens organisering och verksamhet. Uppdraget redovisas i tre delar, där rapport 1 är granskning av samordningsförbundens organisering och verksamhet. Rapport nr 2 behandlar samordningsförbundens effekter på kommunnivå (publicerad 15 mars 2019) och rapport 3 effekterna av samordningsförbundens individuella insatser (publiceras i december 2021). Granskningen är ett regeringsuppdrag.

Rapport 1 - "En granskning av förbund för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser"...……. Klicka här >>

Rapport 2 - "Gör samordningsförbunden någon skillnad?
En analys av samordningsförbund under perioden 2005-2010" ......….Klicka här>>

Rapport 3 - kommer i december 2021

 Samordningsförbundet Sundbybergs stad är samverkan mellan:                                                                                               
 
Sundbybergs stad, Region Stockholm, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan

 

Samordningsförbundet Sundbybergs stad

SAMSUND, Allaktivitetshuset, Sturegatan 10, Sundbyberg • 08-706 80 37 • Maila oss här!